Πληροφορίες

Οι διδασκαλίες θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του ωρολόγιου προγράμματος σε τμήματα στα οποία εμπλέκονται διδακτικά οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δια ζώσης διδασκαλίες, σε ρεαλιστικές συνθήκες τάξης. Παράλληλα, σκοπός της δράσης είναι η ανατροφοδότηση των ενόντων συναδέλφων που θα παρακολουθήσουν διδασκαλίες της ειδικότητάς τους, προκειμένου να αναπροσδιορίσουν και να ανασχεδιάσουν τη διδασκαλία τους σε νέες βάσεις.

 

Πρόγραμμα

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

 1.

8:15 – 9:00 (1η δ. ώ.):Α. Παπανικολάου, Μ. Γάτσιου
«Η διασύνδεση της
έννοιας του Λόγου ως μέσου έκφρασης και
επικοινωνίας με την Επιστήμη,
την Τέχνη και τα Μαθηματικά»,
Τμήμα Β2 (Νεοελληνική Γλώσσα,
Μαθηματικά)

 Στόχος της δραστηριότητας είναι η ανάδειξη της διασύνδεσης των σημαντικότερων σημασιών της έννοιας του Λόγου : α) ως μέσου  επικοινωνίας (γραπτός και προφορικός λόγος) β) ως λογικής  αναζήτησης των υπέρτερων εμφανών και αφανών δομών των φαινομένων του κόσμου γύρω μας και γ) ως αριθμού που καταμετρά και συγκρίνει και συσχετίζει σε ποσοτική βάση τα μεγέθη που υπεισέρχονται στα φαινόμενα αυτά, παρέχοντας έλλογες σχέσεις μεταξύ αυτών.

 2.

 9:05 –9:50 (2η δ. ώ.):Α. Δέμης, Μ. Κοκκαλά,
«Ιοντικός κρύσταλλος:
Γεωμετρία της κρυσταλλογραφικής συμμετρίας»,
Τμήμα Α3 (Γεωμετρία,
  Χημεία)

Σε μια ιοντική ένωση τα ιόντα που σχηματίζονται έλκονται μεταξύ τους με ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb και διατάσσονται στο χώρο σε κανονικά γεωμετρικά σχήματα, τους ιοντικούς κρυστάλλους. Και στις ομοιοπολικές ενώσεις συναντάμε κρυστάλλους, που μπορεί να θεωρηθούν γιγαντιαία μόρια, όπως μια αλλοτροπική μορφή του άνθρακα, το διαμάντι.
Στους κρυστάλλους παρατηρείται γεωμετρική συμμετρία, η οποία ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα εξεταστούν και θα μελετηθούν συγκεκριμένα παραδείγματα κρυσταλλικών δομών.
Στην παρουσίαση αυτή επιχειρείται μια προσέγγιση της γεωμετρίας του κρυστάλλου με στόχους:
i)  την εξοικείωση των μαθητών με τη δομή των χημικών ενώσεων
ii) τη μελέτη του αίτιου δημιουργίας κρυστάλλων
iii) την αναγνώριση της υποκείμενης μαθηματικής δομής
iv) τη διαπίστωση της χρησιμότητας της γεωμετρίας στην κατανόηση του φυσικού κόσμου.

 3.

 9:05 – 10:45 (2η, 3η δ. ώ.): Σ. Ζωιτσάκος, Μ. Γάτσιου,
«και ὄνῳ το
προκείμενον θεώρημα γνώριμον»,
Τμήμα: Α4 (Μαθηματικά, Αρχαία 
Ελληνικά)

 Στις αναζητήσεις της μαθηματικής εκπαίδευσης εντάσσεται και η προσπάθεια δημιουργίας διδακτικών καταστάσεων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη γνωστική διαδικασία. Οι αναζητήσεις αυτές έχουν επηρεάσει και τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα οποία επισημαίνεται ότι η διδασκαλία των Μαθηματικών βασίζεται συνήθως σε μια παρουσίαση της θεωρίας στην τελική της μορφή, ενώ θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να εμπλέκονται ενεργά σε όλες τις φάσεις της γνωστικής εξέλιξης. Μέσω της διαθεματικής προσέγγισης με χρήση πρωτότυπων κειμένων επιδιώκεται η διεξαγωγή μιας ενεργής μαθησιακής διανοητικής δραστηριότητας σε αντιδιαστολή με μια προσέγγιση κατά την οποία οι μαθητές καλούνται να αποκτήσουν ένα δεδομένο σώμα γνώσεων.

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα πραγματευτούμε από το πρωτότυπο την Πρόταση 20 από το 1Ο βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη καθώς και το απόσπασμα (321.19-322.23) από τα Σχόλια του Πρόκλου τα οποία αναφέρονται στην πρόταση αυτή. Βασική επιδίωξη της συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης είναι - με αφορμή τη συνομιλία  των δυο κειμένων - να συζητηθούν με τους μαθητές εννοιολογικά και επιστημολογικά ζητήματα σχετικά με την αναγκαιότητα της επιστημονικής τεκμηρίωσης από οπτικές γωνίες που βρίσκονται έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια των διακριτών γνωστικών περιοχών.

 4.

 10:00 – 11:40 (3η, 4η  δ. ώ.): Α. Βιολάκη, Μ. Γιανναράς,
«Ευρωπαϊκή
  Ένωση και προσφυγική κρίση»
Τμήμα: Β2 (Νεοελληνική Γλώσσα, Σύγχρονος Κόσμος)  

 Αρχικά θα γίνει παρουσίαση του θέματος με τη βοήθεια πολυμεσικής παρουσίασης και αναφορών σε θέματα που έχουμε πραγματευτεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι μαθητές και οι μαθήτριες στη συνέχεια θα κληθούν να μελετήσουν δημοσιογραφικά άρθρα και σκίτσα για να εντοπίσουν και να ερμηνεύσουν αναφορές σχετικές με το μεταναστευτικό. Η διδασκαλία θα ερευνήσει συγκεκριμένες τοποθετήσεις στερεοτυπικές ή όχι πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Στη συνέχεια, οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες που θα επεξεργαστούν ομαδοσυνεργατικά διαφορετικές στάσεις πάνω στο θέμα και να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους με μορφή προσομοίωσης συνέντευξης τύπου. Τέλος, θα προχωρήσουν σε ψήφισμα επικρατέστερης και πειστικότερης πρότασης.

 Στόχοι της διδασκαλίας για τους μαθητές και τις μαθήτριες:

 • να κατανοήσουν τις έννοιες των στερεότυπων αντιλήψεων, των προκαταλήψεων και του ρατσισμού και να προβληματιστούν σχετικά με τις ομοιότητες και διαφορές αυτών.
 • να προβληματιστούν σχετικά τη μετανάστευση και τα φαινόμενα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας που εγείρονται στο πλαίσιο των εθνοτικών κρατών του σύγχρονου κόσμου.
 • να συζητήσουν με αφορμή δημοσιογραφικά κείμενα και να εντοπίσουν στάσεις ξενοφοβίας, ρατσισμού ή αλληλεγγύης.
 • να ασκηθούν στην «ανάγνωση» και στην κριτική προσέγγιση διαφορετικών δημοσιογραφικών κειμένων.
 • να ενημερωθούν για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προσφυγική κρίση των τελευταίων ετών αλλά και των μεταναστευτικών ρωών διαχρονικά.
 • να αναγνωρίσουν τις συνδέσεις των παραπάνω φαινομένων με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.    
5.

 10:55 – 11:40 (4η δ.ώ.):  Ν. Αλέφαντος, Α. Καϊρης,
«Ο απροσχεδίαστος και
προσχεδιασμένος προφορικός λόγος»
Τμήμα: Α3 (Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα)   

 Διδακτικοί στόχοι:

Στόχοι της διδακτικής δράσης είναι οι μαθητές/τριες:

 1. Να κατανοήσουν ότι ο προσχεδιασμένος προφορικός λόγος είναι ένα είδος μεικτού λόγου, ανάμεσα στον γραπτό και τον προφορικό.
 2. Να εμπεδώσουν τις κύριες γλωσσικές επιλογές με τις οποίες ο πομπός επιτυγχάνει σε μια ομιλία την αμεσότητα στην επικοινωνία του με τον αποδέκτη του μηνύματος.
 3. Να ενισχύσουν τη δεξιότητα παραγωγής λόγου σε συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας.

Διδακτική διαδικασία:

Στην αρχή οι μαθητές/τριες θα ξαναθυμηθούν με την καθοδήγηση του διδάσκοντος όσα είχαν διδαχθεί στον απροσχεδίαστο προφορικό λόγο του Κλεόκριτου. Στη συνέχεια ο άλλος διδάσκων θα διαβάσει κείμενο στα Νέα Ελληνικά που αποτελεί προσχεδιασμένο προφορικό λόγο μαθήτριας στη Βουλή των Εφήβων. Θα ακολουθήσει η κριτική ανάγνωση του κειμένου με εστίαση σε σημεία που δηλώνουν ότι πρόκειται για ένα είδος μεικτού λόγου. Η διδασκαλία θα ολοκληρωθεί με την ανακεφαλαίωση όσων διδάχθηκαν για τον προσχεδιασμένο και απροσχεδίαστο προφορικό λόγο σε φύλλο θεωρίας που θα τους δοθεί. 

 6.

 11:50-12:35 (5η δ.ώ.): Μ. Μπιμπή, Α. Κούτρα,
«Ευθανασία, Ηθικά
διλήμματα»,
Τμήμα: Β4 (Φιλοσοφία, Βιολογία)

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 (Σε προηγούμενες διδακτικές ώρες θα έχει προηγηθεί η προβολή της ισπανικής κινηματογραφικής ταινίας «Η θάλασσα μέσα μου». )

 Στη  διαθεματική διδασκαλία:

 Αρχικά θα συνοψιστεί η υπόθεση του κινηματογραφικού έργου από έναν μαθητή.

 Θα παρουσιαστούν από μαθητικές ομάδες εργασίας και θα συζητηθούν:

 - ο επιστημονικός ορισμός- ιατρικές πτυχές του θέματος -

 - νομικές και πολιτικές πτυχές του θέματος

 - θρησκευτικές διαστάσεις της ευθανασίας και η θέση των μεγάλων θρησκευτικών δογμάτων.

 Θα ακολουθήσει παρουσίαση της θέσης των μεγάλων ηθικών φιλοσόφων, εμβάθυνση στα ηθικά προβλήματα που ανακύπτουν. Έμφαση θα δοθεί στην πολιτισμική διάσταση του δικαιώματος  σε έναν αξιοπρεπή θάνατο και θα επιχειρηθεί η συναγωγή συμπερασμάτων.

 7.

 12:40-13:25 (6η δ.ώ.):Χ. Βαμβακούλας, Β. Κοντογεωργάκου,
«Οι ουσίες που
εθίζουν στην ποίηση του Ν. Καββαδία»,
Τμήμα: Β1 (Βιολογία, Λογοτεχνία)

Σκοπός

Σκοπός της διαθεματικής προσέγγισης είναι η εμπλοκή της λογοτεχνίας στη βιολογία και αντίστροφα, με θέμα ενδιαφέροντος τις ουσίες που εθίζουν. Οι μαθητές θα εναρρυνθούν, ώστε να συνειδητοποιήσουν πως η ποιητική ευαισθησία μπορεί να μετουσιώσει καλλιτεχνικά οποιαδήποτε συνθήκη και να την χρησιμοποιήσει για να εκφραστεί.

 Διδακτικοί στόχοι.
Οι μαθητές να μπορούν:

 1. Να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα που προξενούν οι εθιστικές ουσίες μέσα από τις εικόνες τους ποιήματος του Ν. Καββαδία  «Ο Γουίλι, ο μαύρος θερμαστής».
 2. Να συσχετίσουν τη γλώσσα του ποιήματος αναφορικά με τις ουσίες με την επιστημονική γλώσσα της Βιολογίας.
 3. Να ερμηνεύουν το σύνδρομο εξάρτησης μέσα από τη Βιολογία και την αντίδραση του οργανισμού στις εξαρτησιογόνες ουσίες.
 4. Να περιγράφουν τις μεθόδους απεξάρτησης.

 

 

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

 8.

8:15-9:00 (1η δ.ω.): Β. Κοντογεωργάκου, Α. Βαλαδάκης, Σ  Ζωιτσάκος.
«Ζῆν  ἡδέως»,
Τμήμα Α4 (Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική)

 Σκοπός

Να αναδειχθούν σπουδαία επιστημονικά και πολιτιστικά επιτεύγματα της ελληνιστικής περιόδου, για την οποία συχνά υπάρχει η πεποίθηση ότι αποτελεί μία περίοδο παρακμής σε σύγκριση προς την χρυσή εποχή του κλασικού 5ου π.Χ. αιώνα.

Ειδικότερα οι μαθητές:

θα γνωρίσουν τον Ευκλείδη ως τον πιο σημαντικό εκπρόσωπο τη «Χρυσής Εποχής» των μαθηματικών.

Θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της επικούρειας και της στωικής φιλοσοφίας.

 9.

 9:05 -10:45 (2η, 3η δ.ω.):Μ. Γάτσιου, Χ. Βαμβακούλας, Π. Σεράνης,
«
Μαύρος Θάνατος: από την αρχαιότητα ως την αναγέννηση»,
Τμήμα: Β4 (Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά, Βιολογία)

 Εμπλεκόμενες περιοχές:  Αρχαία Ελληνικά (Θουκυδίδης), Ιστορία Μεσαιωνική  6ος  και 14ος  αι. ,  Βιολογία.

Στόχοι:

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Να συγκρίνουν τις αντίστοιχες πηγές   και να εντοπίσουν ομοιότητες/ διαφορές  στο περιεχόμενο, αλλά και γλωσσικές /υφολογικές.

Να κατανοήσουν τη σημασία  και τα αποτελέσματα των επιδημιών στον αρχαίο και μεσαιωνικό κόσμο.

Να διακρίνουν τις ηθικές, θεολογικές, οικονομικές, καλλιτεχνικές   κ λπ  προεκτάσεις της  επιδημίας.

Να αναγνωρίσουν την καταλυτική επέμβαση της επιστήμης στην αντιμετώπιση τέτοιων επιδημιών.

Να  τις συγκρίνουν   με αντίστοιχες  επιδημίες  στον  σύγχρονο  κόσμο (πχ aids) και τις ανάλογες προεκτάσεις τους.  

Πορεία διδασκαλίας:

1 . Η πανώλης: τι μας δείχνει η επιστημονική έρευνα  -  συμπτώματα – θεραπεία .

2. Αρχαία Ελλ.  από το  πρωτότυπο: πώς περιγράφει ο Θουκυδίδης τον λοιμό 

3.  Η έμφαση που δίνει ο συγγραφέας στην περιγραφή της νόσου και τη σημασία της  για την έκβαση του πολέμου.

4.  6ος αι. Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος :   Προκόπιος Περί πολέμων: η περιγραφή του λοιμώδους νοσήματος. Σύγκριση με Θουκυδίδη  ως προς   περιεχόμενο, γλώσσα και ύφος .

5.  14ος αι. – Μεσαίωνας/Αναγέννηση  :

 Ο Μαύρος Θάνατος  αποδεκατίζει τη  Δυτική Ευρώπη   -

Μια μαρτυρία : Βοκάκιος,  Δεκαήμερον .

Η Τέχνη του Θανάτου:  πώς η Τέχνη αποτύπωσε τη φρίκη (Powerpoint).

 10.

10:00 – 11:40 (3η, 4η δ.ω.):Ν. Αλέφαντος, Γ. Σιψή,
«Η γυναίκα στη
σύγχρονη διαφήμιση και στην αρχαία ελληνική ιστοριογραφία»
Τμήμα: Α2  (Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα)

Διδακτικοί στόχοι

 Οι στόχοι της διδακτικής προσέγγισης είναι οι μαθητές/τριες:

 Να προσεγγίσουν διάφορες αντιλήψεις για τη γυναίκα, όπως αυτές διατυπώνονται σε αρχαία κείμενα.

 1. Να προβληματιστούν σχετικά με πιέσεις που δέχεται η σύγχρονη γυναίκα.
 2. Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ισότητας των δύο φύλων.
 3. Να ενισχύσουν τη δεξιότητα παραγωγής λόγου σε συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας.
 4. Να εμπλακούν σε ομαδοσυνεργατική διδακτική δράση ενισχύοντας τη συνεργατική και δημοκρατική κουλτούρα τους.

  Διδακτική διαδικασία:

 1η διδακτική ώρα: Στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών οι μαθητές/τριες χωρισμένοι σε πέντε ομάδες εργάζονται σε κοινό φύλλο εργασίας εκπονώντας δύο δραστηριότητες βασισμένες σε πέντε κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Οι δραστηριότητες διαβάζονται στην ολομέλεια και αξιολογούνται από τους δύο διδάσκοντες.

 2η διδακτική ώρα: Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας γίνεται κριτική ανάγνωση άρθρου που αναφέρεται στις πιέσεις, ψυχολογικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, οικονομικές και άλλες που δημιουργεί η διαφήμιση στη σύγχρονη γυναίκα. Παράλληλα με την κριτική ανάγνωση γίνεται διάλογος με την καθοδήγηση των διδασκόντων και τη συμμετοχή των μαθητών/τριών του τμήματος. Στο τέλος της διδασκαλίας τους ανατίθεται ατομική εργασία για το σπίτι. Η εργασία βασίζεται στον συνδυασμό των γνώσεων που απεκόμισαν από τη διδακτική δράση που ενέπλεξε αρχαίο και σύγχρονο κόσμο.

 11.

10:55 – 11:40 (4η δ.ω.):Μ. Μπιμπή, Α. Παπανικολάου,
«Το
παράδοξο του βέλους (Ζήνων Ελεάτης) ως το μαθηματικό υπόβαθρο της
Πλατωνικής διαίρεσης του κόσμου σε  «νοητό και αισθητό».
Η τετμημένη
γραμμή του Πλάτωνος ως το πρώτο ιστορικά καταγεγραμμένο
μοντέλο
  γνωσιολογίας»,
Τμήμα: Β2 (Φιλοσοφία, Μαθηματικά)

 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Α. Παρουσίαση του παράδοξου του βέλους (αποδιδόμενο στον Ζήνωνα τον Ελεάτη) :

 Α1)  Εμπειρική διάσταση - βεβαιότητα – πεποίθηση (δόξα) : Ένα υλικό σημείο Σ κινούμενο από ένα σημείο Α προς ένα σημείο Β διανύει την ευθύγραμμη απόσταση ΑΒ και φθάνει πάντα στο Β. 

 Α2) Μαθηματική διάσταση και φαινομενική παραδοξότητα:  Η κίνηση από Α προς Β ισοδυναμεί με ένα άθροισμα απείρων θετικών όρων και άρα συνεπάγεται το ανέφικτο της ολοκλήρωση της κίνησης.   

 Β. Δεύτερη εκδοχή του παραδόξου : Ένα σώμα όχι μόνον δεν μπορεί να κινηθεί από Α προς Β, αλλά δεν μπορεί καν να «ξεκινήσει», ουσιαστικά είναι ακίνητο.

Γ. Γεωμετρική αναπαράσταση του παραδόξου με τη διαδοχική υποδιαίρεση ενός τετραγώνου πλευράς 1.

Δ. Συνολοθεωρητικό παράδοξο μέρους και όλου : Ένα ευθύγραμμο τμήμα (μέρος) έχει λιγότερα σημεία από την ευθεία γραμμή στην οποία ανήκει (όλον); 

Ε. Η Πλατωνική «λύση» του παραδόξου: Διαίρεση – διαχωρισμός περί υλικού και νοητού σημείου και γενικά όντος. Το νοητό σημείο, η ιδέα του σημείου δεν υπόκειται σε χρόνο και χώρο, δεν κινείται. Η κίνηση είναι ιδιότητα μόνον των υλικών όντων. Ένα υλικό σώμα κινείται από Α προς Β, όχι όμως ένα νοητό ον - σημείο.

Στ.  Η μαθηματική σύγχρονη απάντηση μέσω της έννοιας του ορίου.

Ζ. Η κλίμακα της γνώσης περί των όντων μέσω της τετμημένης γραμμής του Πλάτωνος.

Η. Το βασικό Φιλοσοφικό οντολογικό και συνάμα γνωσιολογικό δίλημμα : Τα αισθητά – υλικά όντα είναι αντανάκλαση απεικόνιση – προσέγγιση αντικειμενικών και αιωνίων ιδεών ή οι ιδέες-έννοιες είναι εξιδανικεύσεις – αφαιρέσεις, προϊόντα της ανθρώπινης ανάγκης για τακτοποίηση και επικοινωνία – συν-επεξεργασία των πληροφοριών που δέχονται τα αισθητήρια όργανά του;

Ουδέν εν τη νοήσει ό μη πρότερον εν τη αισθήσει, ή το αντίστροφο;

Ουδέν εν τη αισθήσει ο μη πρότερον εν τη νοήσει;

Ποια είναι η σημερινή θέση σε αυτό το φιλοσοφικό ερώτημα, μετά την σημερινή αλματώδη ανάπτυξη της νευροεπιστήμης και της τεχνητής νοημοσύνης; 

Μήπως είναι ανύπαρκτο το δίλημμα και νόηση και αίσθηση συνυπάρχουν, συνεργάζονται και αλληλο - εξελίσσονται ;

12.

10:55 – 12:35 (4η, 5η  δ.ω.) :Α. Βαλαδάκης, Μ. Κοκκαλά,
«Σύγχρονη Φυσική
στη Χημεία της Γ΄ Λυκείου»,  
Τμήμα: ΓΘ2 επιστημών υγείας (Χημεία,
Φυσική)

 Αρχικά θα παρουσιαστεί πώς στο πλαίσιο της Χημείας τα τροχιακά ορίζονται μέσω των κυματοσυναρτήσεων και πώς χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των ατόμων. Κατόπιν με τη βοήθεια της Φυσικής θα αποσαφηνιστεί η έννοια κυματοσυνάρτηση και θα διευκρινιστεί ποιο είναι το νόημα των απεικονίσεων των ατόμων.

 

 13.

 11:50 -12:35 (5η δ.ω.):Ν. Αλέφαντος, Ζ. Λυγάτσικας, Θ.  Κρητικός,
«Τα Μαθηματικά και η Φυσική στο «Ταξίδι στη Σελήνη» του Ιούλιου Βερν»,
Τμήμα: Α1 (Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Φυσική)

Διδακτικοί στόχοι:

Με τη συγκεκριμένη διδακτική δράση ως στόχοι τίθενται οι μαθητές/τριες να:

 1. κατανοήσουν ότι ο Ιούλιος Βερν εγκαινίασε την επιστημονική λογοτεχνία την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης.
 2. αντιληφθούν ότι στοιχεία θετικών επιστημών στη λογοτεχνία είναι συχνά αναληθή, αλλά με αληθοφάνεια δοσμένα.
 3. προσεγγίσουν το μέγεθος της  λογοτεχνικής φαντασίας

 Διδακτική διαδικασία:

Στην αρχή ο πρώτος διδάσκων (κ. Αλέφαντος) θα κάνει ανάγνωση του αποσπάσματος του λογοτεχνικού κειμένου που έχει επιλεγεί για τις ανάγκες της διδασκαλίας. Παράλληλα, θα γίνει κριτική ανάλυση του αφηγηματικού τρόπου του διαλόγου και των νοημάτων από πλευράς περιεχομένου. (20΄)

Στη συνέχεια ο δεύτερος διδάσκων (κ. Κρητικός) θα κάνει διδακτική παρέμβαση με αφορμή φυσικούς όρους που εμπεριέχονται στο απόσπασμα (10΄)

Τέλος, ο τρίτος διδάσκων (κ. Λυγάτσικας) θα κάνει παρέμβαση με αφορμή μαθηματικό τύπο που υπάρχει στο απόσπασμα και θα ολοκληρώσει τη διδασκαλία με μια τοποθέτηση αναφορικά με την τάση των λογοτεχνών της εποχής του Βερν και της καινοτομίας που αυτός εισήγαγε στη Λογοτεχνία (15΄)

 

 14.

12:40 – 13:20 (6η δ.ω.):Κ. Μυστακίδου, Κ. Γραμματικάκη,
 «ΠΙΣΤΗ ΚΑΙΕ(ΠΙΣΤΗ)ΜΗ»,
Τμήμα: Α2 (Θρησκευτικά, Χημεία)

Σκοπός : Να συνδέσουν τις απόψεις επιστημόνων και θεολόγων για το σωματίδιο του  Higgs/το σωματίδιο του  Θεού.

Στόχοι:

Να αναλύουν  τις τοποθετήσεις των ερευνητών – θεολόγων.

Να συγκρίνουν τις απόψεις των επιστημόνων.

Να αποκτήσουν κριτική άποψη για θέματα επιστήμης και θεολογίας.

Να αναπτύξουν ομαδοσυνεργατική επικοινωνία.

Να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο εργασίας. 

Να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με θέματα της επικαιρότητας.

 Πορεία μελέτης:

 Χωρισμός σε ομάδες συνεργασίας.

 1. Προβολή με βιντεοπροβολέα των απόψεων μερικών επιστημόνων.
 2. Παρουσίαση και σχολιασμός  από την πλευρά των διδασκόντων.
 3. Συζήτηση στα μέλη της ομάδας.
 4. Παρουσίαση των απόψεων των μαθητών κάθε ομάδας.
 5. Ελεύθερη συζήτηση. 

 

 Διδακτική προσέγγιση

Οι μαθητές να προσεγγίσουν έννοιες, όρους και φαινόμενα μέσα από διαφορετικό θεωρητικό πρίσμα.

Ο ρόλος των διδασκόντων είναι καθοδηγητικός. Αρχικά έχουμε μια σύντομη εισήγηση όπου παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του θέματος από την σκοπιά του διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου.

 Στην συνέχεια οι μαθητές αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο για να αναδείξουν τα βασικά σημεία του θέματος. Με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν να συνδυάζουν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και να προβληματίζονται, να συζητούν σε ομάδες και να εξάγουν συμπεράσματα.