Γ2/132328/07-12-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Χρήση κινητών τηλεφώνων

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου

Αποφασίζουμε

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.
Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του.
Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται:

α) για τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 Α΄) για την καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος
β) για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) σχολικές κυρώσεις.

2. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα. Παράλειψη του ανωτέρω καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που εμπίπτει στην έννοια της περιπτώσεως στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄).

Γ2/2827/30-01-2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Χρήση κινητών τηλεφώνων

Προκειμένου να μην παρακωλύεται η ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων; σας υπενθυμίζουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η με αρ. πρ. Γ2/4696/10-09-2001 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας, η οποία απαγορεύει τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών.

Την ευθύνη για την τήρηση της εγκυκλίου θα έχουν ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του Σχολείου.

Να ενημερωθούν τα σχολεία της αρμοδιότητας σας.

 

Γ2/4696/10-09-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Χρήση κινητών τηλεφώνων

Προκειμένου να μην παρακωλύεται η ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων, σας πληροφορούμε ότι, δεν επιτρέπεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων στις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών.

Να ενημερωθούν τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.