Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι Εργασίες των μαθητών/τριών, ατομικές ή ομαδικές οι οποίες εκπονήθηκαν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023 και αφορούν τις Ξένες Γλώσσες.

Εργασίες Μαθητών
Τάξη

Υπεύθυνοι/ες

Καθηγητές/τριες

Τίτλος

 Υπεύθυνοι/ες

Μαθητές/τριες

Αρχείο

 Τμήματα Α1 - Α2

κ. Βλάχου 

La langue française enseignée en Grèce

  Link 
  κ. Βλάχου

Η διδασκαλία των Γαλλικών στην Ελλάδα

  Link