Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από 1 έως 20 Σεπτεμβρίου

Δυνατότητα απαλλαγής των μαθητών/τριών από το μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 12773/Δ2/23-01-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

 

Oι κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν την απαλλαγή από την παρακολούθηση του μαθήματος των Θρησκευτικών καλούνται να καταθέσουν (μία ο κάθε γονέας) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ότι «ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης». Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση με βεβαιωμένο από δημόσια αρχή το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή, και η σχετική αίτηση θα παραλαμβάνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου έως και την 21η Σεπτεμβρίου. (Εγκύκλιος)

 

Women Jordan Shoes